algemene voorwaarden | Beverwijkse Koeriersdienst en Services

Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de sVa/Stichting Vervoeradres en
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. CMR:
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Op al
onze transacties en handelingen inzake post zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 244/1994.